Jäsenyys ja maksut

JÄSENYYS



Toimintapiiriin kuuluvien yritysten palveluksessa yli kolme kuukautta kestävässä työsuhteessa olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden jäsenyys kassassa on pakollinen säännöissä tarkemmin kerrotulla tavalla.

Hoito-, opinto-, vuorottelu- tms. palkattomalla vapaalla olevien työntekijöiden jäsenyys on lepäävä, jolloin jäsenmaksua ei peritä eikä korvauksia makseta. Korvausten maksaminen päättyy myös lomautuksen jatkuttua yhdenjaksoisesti yli kuukauden.

Sen sijaan palkattomalla sairauslomalla oleville jäsenille maksetaan korvaukset noin vuoden mittaiselta sairausvakuutuslain mukaisen sairauspäivärahan enimmäisajalta, mutta jäsenmaksua ei tuona aikana tarvitse maksaa.

Osatyökyvyttömyys- tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevaan jäseneen sovelletaan samoja määräyksiä kuin työsuhteessa olevaan, niin jäsenyysehtojen kuin korvaustenkin suhteen. Myös eläkkeestä pidätetään jäsenmaksu.

Työnantajat ilmoittavat kassaan työsuhteen poikkeamista, kuten edellä kerrotuista, korvauksiin oikeuttamattomista palkattomista jaksoista tai jäsenmaksun perintään vaikuttavasta osaeläkkeelle siirtymisestä. Ilmoitusvelvollisuus on kuitenkin viime kädessä jäsenellä itsellään. Korvausten takaisinperinnän tai takautuvien jäsenmaksujen välttämiseksi ilmoitus kassaan kannattaa tehdä heti, kun työsuhteesssa tapahtuu muutoksia.

Osakkaan palveluksesta suoraan eläkkeelle siirtynyt henkilö voi halutessaan jatkaa kassan jäsenenä. Edellytyksenä on yhtäjaksoinen jäsenyys kassassa vähintään 20 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä. Eläkkeelle siirtyvän on ilmoitettava jäsenyytensä jatkamisesta kirjallisesti viimeistään kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.

Eläkkeellä olevan henkilön jäsenyys kassassa on vapaaehtoista ja hän voi erota kassasta tekemällä eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen. Jäsenmaksun perintä eläkkeestä lakkaa ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta. Uudelleenliittymisoikeutta kassaan ei tämän jälkeen ole.

 

JÄSENMAKSU



Palkasta perittävän jäsenmaksun suuruus on 1,3 %, ja se pidätetään kaikilta, joiden työsuhde tulee jatkumaan yli kolme kuukautta.
Samanaikaisesti palkkaa ja osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä saava työntekijä maksaa lisäksi eläkkeestään jäsenmaksua 2,2 %.

Eläkkeestä perittävän jäsenmaksun suuruus on 2,2 %. Se pidätetään suoraan Elon ja Abb:n eläkesäätiön maksamista eläkkeistä. Muista eläkelaitoksista eläkettä saavat joutuvat huolehtimaan itse jäsenmaksun maksamisesta, ja toimittamaan kassalle eläkelaitoksesta saamansa päätöksen eläkkeen määrästä jäsenmaksun laskemista varten. Tilipankille on lisäksi toimitettava suoraveloitusvaltakirja.
 

KANNATUSMAKSU



Työnantajat tukevat kassaa 0,4 %:n suuruisella kannatusmaksulla.