Kassankokous

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla ja osakkaalla on oikeus osallistua.

Kaapelin sairauskassalla on yksi, viimeistään huhtikuussa pidettävä kassankokous.

Varsinaisessa kassankokouksessa;

   1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

   2) päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta;

   3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

   4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;

   5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat

       antaa aihetta;

   6) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

   7) valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja   varajäsenten tilalle;

   8) valitaan tilintarkastajat ja tarvittavat varatilintarkastajat; sekä

   9) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.