På svenska

Sjukkassan Kaapeli

Kontakt

Sjukkassan Kaapeli

Lapintie 3

33100 Tammerfors

Kassadirektör  Raija Mustalahti

tel. 040-592 7322

email: info@kaapelinsairauskassa.fi

webbsidor : www.kaapelinsairauskassa.fi

Förmåner

Hälsovårdscentralens avgifter

Läkarmottagning vid hälsovårdscentralen: 20,90 euro, en årsavgift 41,70 euro, jourbesök 28,70 ersätter kassan fullständigt. Kostnaden av ett läkarintyg ersätter kassan om intyget är för sjukdagpenningen eller för special ersättningen för läkemedel.  Intyget för något annat, till exempel intyget för erhållande av körkort ersätter kassan inte.  Intyget måste innehålla informationen till vilken betydelse intyget är. För ersättningen behövs fakturan som innehåller informationen om ditt namn, dagen och vilken vård du har fått.

 

Poliklinikavgifter, dagkirurgiskt ingrepp, vårdagsavgift på sjukhus

Poliklinikavgift på sjukhus 41,70, dagkirurgiskt ingrepp 136,80 e och vårdagsavgift på sjukhus 49,50 e ersätter kassan fullständigt. För ersättningen behövs fakturan som innehåller informationen om ditt namn, dagen (eller dagar) och vilken vård du har fått.

Det finns ett avgiftsavtak för hälso- och sjukvärden, 691 euro per kalendarår. Efter taket överskridits, är serviserna i hälsovårdscentralen och på polikliniker grattis. Vårdagsavgift på sjukhuset är 22,80 euro per dygn och det ersätter kassan inte.

Kostnader av ålderdomshem, långtidigt vården och rehabilitering ersätts inte som sjukvård.

När du besöker hälsovårdscentralen första gången i år, be att du kan ha ett uppföljningskort för kostnader som ingår i avgiftstaket.  Du måste själv kontrollera att alla dina kostnader antecknas i ditt kort.

 

Privat läkararvodet, laboratorieundersökning och radiologisk undersökning.

Kostnaderna av privat läkararvodet och undersökning ersätter kassan fullständigt om kostnaderna är nödvändiga (FPA ersätter kostnader också). Poliklinikavgiften t.ex. 17,90e ersätter kassan inte.

Kostnaderna som är ersättande är general läkarens och special läkarens arvoden, laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, och magnetundersökningar, dit man behöver en remiss från specialläkaren.

En faktura som man har betalad och blanketter från anstalten kan man skicka till kassans byrå. Komma ihåg att blanketter måste vara originella och att man måste fylla in FPA blanketter SV 127s och underteckna också fullmakt för att kassan kan söka FPA ersättningen från FPA. Många anstalter har ett kontrakt med FPA och kunden kan betala endast självrisken, dessa kvitton kan man skicka till kassan direkt. Komma ihåg att kvitton måste innehålla informationen av kunden, dagen (eller dagar), åtgården, kostnaden och FPA ersättningen.

Privata kirurgiskt operationen ersätts på basis av kassans styrelses överväga om det finns en viktig orsak varför kostander borde ersätta. En viktig orsak kan vara till exempel en lång kö till allmän sjukvården. Pensionsmedlemmar fyller ansökningsblanketten när man måste ge argumentation varför det är nödvändig att ge operationen vid privat anstalt. Om kassans styrelse beslutar att betala ersättningen om en privat operation ersätts läkararvoden och undersökning och behandling gjort sammantidigt med operationen upp till maximibeloppet 500 euro som innehåller FPA ersättningen. Ytterligare ersätts avgifter för operationssal upp till maximala avgifter från kommunala hälsotjänster, ett belopp som mosvaras avgiftsklassen vid allmänna sjukvård (dagkirurgisk begrepp 136,80 euro och sjukvård i sjukhus 49,50 euro per dygn)

 

Fysioterapi och chiropraktik

Fysioterapi som är given i hälsovårdscentralen och i sjukhuset ersätter kassan fullständigt utan maximibelopp (11,90 euro per behandlingen).

Fysioterapi som är given i privat vårdanstalt och är föreskrivna av en läkare ersätter kassan till 75 % av kostnaden, 20 behandlingar per kalendarår, inklusive FPA-ersättningen.

Fakturan som är betalad, de blanketter vårdstället fyllt i om den vård och FPA ersättningsansökan för sjukvårdskostnaden (Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r) kan man skicka till kassan. Man måste komma ihåg att underteckna fullmakt till kassan också, där kassan ansöker FPA ersättningen för dig. Några vårdsanstalter har ett kontrakt med FPA och där anstalten kan ge man FPA ersättningen direkt. Skicka fakturan där läser ditt namn, vård som var given till dig, dagar när vård var given och belopp av kostnader och FPA ersättningen till kassan.

Kostnaden av chiropraktik given av en legaliserad chiropraktiker ersätts 75 % per behandling.

Massage-, naprapat- och manipulation behandling ersätts inte.

Läkemedel

Fullständigt upp till referenspriset av läkare ordinerade läkemedel, då vederbörande person har rätt till ersättning för dessa även med stöd av sjukförsäkringslagen. Från början av året 2016 det finns en initialsjälvrisk (50 euro per kaledarår) som ersätter kassan fullständigt också.

Om man vill köpa läkemedel som är mer dyrt än referenspriset, måste man betala skillnaden av priset sig själv om läkare har inte förbjudit växlingen och det finns en teckning av detta förbud i remiss.  Läkemedel som FPA ersätter inte med stöd av sjukförsäkringslagen måste medlem av kassan betala sig själv fullständigt.

Kassan ersätter inte kostnaden 4,50 euro som man betalar per läkemedel per köpet om man har rätt att ge högre specialersättning. Kassan ersätter inte kostnaden 2,50 euro som man betalar efter årssjälvrisken överskridits. Dessa kostnader betalar medlem av kassan sig själv.

Apoteken som har ett kontrakt med kassan är:

-Kyrkslätts nya apotek,

-äppel apoteken i Sjundeå och Virkby,

-Ingå apotek,

-Drumsö Centralapotek,

-Gårdsbacka apotek,

-Vandaportens apotek,

- Dickursby apotek,

-Tesomas apotek i Tammerfors,

-Nokias första apotek,

- Tiiriös apotek i Tavastehus,

-Kungs apotek i Vasa och

- universitets apoteken i hela Finland.

 

Läkemedel kan sökas från kontraktapoteket med FPA-korten och pensionsmedlemmar måste också har medlemskort med sig.

 

Om man inte kan köpa sitt läkemedel från kontraktapoteket måste man be att apoteket printar ut räkningen av ett läkemedelköp och skicka denna räkning med kassakvitto till kassan för att kassan kan betala ersättningen direkt till medlem.

Det finns en årssjälvrisk till läkemedel (577,66 euro i år 2020).  När årssjälvrisken överskridits, betalar man 2,50 euro per läkemedel per köp, och denna kostnad ersätts inte. Om FPA annonserar att man har rätt till tilläggsersättning måsta man skicka tilläggsersättningsansökan med fullmakt till kassan då att kassan kan ansöka ersättningen kassan har redan betalad till man.

 

Glasögon och kontaktlens

 Åt medlem som har hört till kassan minst ett år enhetlig ersätts priset av optiker eller ögonläkare föreskrivna glasögon eller kontaktlinser till ett maximibelopp 350 euro per ersättningstillfälle.  Glasögon måste vara föreskrivna av en optiker eller av en ögonläkare. Ersättningen betalas två års mellanrum. Ersättningen kan betalas igen efter två år är fyllt om när du sista köpte nya glassögonen.  Om du är osäkert om den sista dagen av din ersättning, kontrollera första möjliga dagen när du kan köpa nya glasögonen vid sjukkassans byrå.

Arvode för syngranskning av optiker eller ögonläkare ersätts fullständigt.

Laser operationen för ögonen ersätts till maximibelopp 500 euro om man har rätt att ge ersättningen om glasögonen när operationen är gjort. 500 euro innehåller FPA-ersättningen.  Operationen jämställer till att köpa nya glasögonen. Läkararvoden som förena sig med operationen ersätts fullständigt.

 

Tandvård

Efter ett års enhetlig medlemskap 400 euro per år. Man måste först söka FPA ersättningen själv om kostnaderna och sedan skicka ersättningsbeslutet till kassan.  Från kommunal tandvård och protetiska åtgärder fick man inte FPA ersättning, och dessa kvitton kan skickas till kassan direkt.

Hjälpmedel

Om det är inte möjligt att få hjälpmedel grattis (t.ex. från hälsovårdscentralen) och man har en remiss från läkaren för hjälpmedelen ersätter kassan begränsade. Beloppet är 50 euro en gång per ett år mellanrum för fotstöd, stödstrumpor, stödväster och andra hjälpmedel för stöd. Andra personliga hjälpmedel ersätter kassan 50 % upp till maximibelopp 840 euro. Apparater och mätaren ersätts inte.

Reseersättningar

ersätter kassan inte. Ersättningen kan ansökas från FPA.

Hemsjukvård

ersätter kassan inte.

 

Kontrakter med privata läkarcentralen

Gäller bara medlemmar som är i jobbet. Pensionärer måste första betala kostnaderna sig själv och ansöka ersättningen från kassan som berättad här.

Ansökning om förmåner

Ersättning för kostnader måste sökas inom sex monader efter man har betalad avgiften som man söker ersättningen för.

För att undvika dröjsmål man måste bifoga nödvändiga utredningar till ansökan.

Skicka ansökan till adress:

Sjukkassan Kaapeli

Lapintie 3

33100 Tammerfors

Ersättningen betalas vanligen inom ett eller två veckor till medlems bank konto.

Medlemmarnas hemadresser och bank kontot och telefonnummer finns i kassans medlemsregister. Beteckna denna info endast om de har förandrat. Vänligen komma ihåg att annonsera ny bank konto. Det är önskvärd at annonsera e-postadress till kassan också.