Vakuutussuhde ja maksut

VAKUUTUSSUHDEToimintapiiriin kuuluvien yritysten palveluksessa yli kolme kuukautta kestävässä työsuhteessa olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden vakuutussuhde kassassa on pakollinen säännöissä tarkemmin kerrotulla tavalla.

Hoito-, opinto-, vuorottelu- tms. palkattomalla vapaalla olevien työntekijöiden vakuutussuhde on lepäävä, jolloin vakuutusmaksua ei peritä eikä korvauksia makseta. Korvausten maksaminen päättyy myös lomautuksen jatkuttua yhdenjaksoisesti yli kuukauden.

Sen sijaan palkattomalla sairauslomalla oleville vakuutetuille maksetaan korvaukset noin vuoden mittaiselta sairausvakuutuslain mukaisen sairauspäivärahan enimmäisajalta, mutta vakuutusmaksua ei tuona aikana tarvitse maksaa.

Osatyökyvyttömyys- tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevaan vakuutettuun sovelletaan samoja määräyksiä kuin työsuhteessa olevaan, niin vakuutusehtojen kuin korvaustenkin suhteen. Myös eläkkeestä pidätetään vakuutusmaksu.

Työnantajat ilmoittavat kassaan työsuhteen poikkeamista, kuten edellä kerrotuista, korvauksiin oikeuttamattomista palkattomista jaksoista tai vakuutusmaksun perintään vaikuttavasta osaeläkkeelle siirtymisestä. Ilmoitusvelvollisuus on kuitenkin viime kädessä vakuutetulla itsellään. Korvausten takaisinperinnän tai takautuvien vakuutusmaksujen välttämiseksi ilmoitus kassaan kannattaa tehdä heti, kun työsuhteesssa tapahtuu muutoksia.

Osakkaan palveluksesta suoraan eläkkeelle siirtynyt henkilö voi halutessaan jatkaa kassan vakuutettuna. Edellytyksenä on yhtäjaksoinen vakuutussuhde kassassa vähintään 20 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä. Eläkkeelle siirtyvän on ilmoitettava vakuutussuhteensa jatkamisesta kirjallisesti viimeistään kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.

Eläkkeellä olevan henkilön vakuutussuhde kassassa on vapaaehtoista ja hän voi erota kassasta tekemällä eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen. Vakuutusmaksun perintä eläkkeestä lakkaa ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta. Uudelleenliittymisoikeutta kassaan ei tämän jälkeen ole.

 

VAKUUTUSMAKSUPalkasta perittävän vakuutusmaksun suuruus on 1,3 %, ja se pidätetään kaikilta, joiden työsuhde tulee jatkumaan yli kolme kuukautta.
Samanaikaisesti palkkaa ja osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä saava työntekijä maksaa lisäksi eläkkeestään vakuutusmaksua 2,2 %.

Eläkkeestä perittävän jäsenmaksun suuruus on 2,2 %. Se pidätetään suoraan Elon maksamista eläkkeistä. Muista eläkelaitoksista eläkettä saavat joutuvat huolehtimaan itse vakuutusmaksun maksamisesta, ja toimittamaan kassalle eläkelaitoksesta saamansa päätöksen eläkkeen määrästä vakuutusmaksun laskemista varten. Tilipankille on lisäksi toimitettava suoraveloitusvaltakirja.
 

KANNATUSMAKSUTyönantajat tukevat kassaa 0,4 %:n suuruisella kannatusmaksulla.