Selvitys vakuutetun tietojen käsittelystä

 

SELVITYS VAKUUTETUN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

 

 • Rekisterin pitäjä
  • Kaapelin sairauskassa, vakuutuspalvelusopimuksella tehtäviä hoitaa Sairauskassa Rollikka
 • Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
  • Toimitusjohtaja Raija Mustalahti
  • Osoite: Lapintie 3, 33100 Tampere
  • Puhelin: 040-592 7322, sähköposti: info@kaapelinsairauskassa.fi
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
  • Tietojen käsittelyn perusteena on kassan vakuutussuhteen hoito, asiakaspalvelu, vakuutussuhteeseen liittyvä tilastointi ja raportointi, sekä
  • Kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi
  • Perusteena käsittelylle on vakuutuskassalain  mukainen vakuutussuhde Kaapelin sairauskassaan ja vakuutuskassalain mukainen toiminta (Tietosuoja-asetus artikla 9.2)
 • Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
  • Pääosin tiedot vakuutetulta itseltään
  • Työnantajalta: työsuhteen/vakuutussuhteen alkaminen sekä vakuutetun tiedot vakuutettujen rekisteriä varten, vakuutusmaksutiedot, tiedot palkattomista poissaoloista, työsuhteen/vakuutussuhteen päättymistieto
  • Palveluntuottajalta: suoralaskutussopimukseen liittyvät tiedot, jotka tarvitaan korvauksen käsittelyyn ja joiden luovuttamiseen jäsen antaa luvan kassan jäsenkorttia käyttäessään
 • Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen
  • Tietoja luovutetaan vain vakuutetun suostumuksella tai vakuutetun erillisestä pyynnöstä.
  • Vakuutuskassalain mukaisesti lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen
  • Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 • Rekisterien suojaus
  • Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.
  • Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja.
  • Kaikki henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa arkistossa tai lukituissa kaapeissa. Tiloihin on pääsy vain toimihenkilöiden läsnä ollessa.
  • Tietojärjestelmiin on pääsy vain käyttöoikeudet omaavilla henkilöillä, omilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
  • Asiakaspalvelutilanteessa vakuutettu tunnistetaan henkilötunnuksen perusteella, ellei ole entuudestaan tunnistettavissa. Asiakaspalvelutilanteessa huolehditaan siitä, että vakuutetulla on rauha asioida, eikä hänen tietojaan pääse ulkopuoliset näkemään tai kuulemaan.
 • Henkilötietojen säilyttämisaika
  • Vakuutusuhteeseen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi.
  • Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään kirjapitolain mukaisesti kuluva+6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti.
  • Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden
 • Rekisteröidyn oikeudet
  • Henkilöllä on oikeus tarkistaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen.
  • Em. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti kassanjohtajalle tai kassan hallitukselle
  • Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.
  • Vakuutetulle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisen aikaisemman pyynnön perusteella ole toimitettu.
  • Mikäli vakuutettu katsoo, että häntä koskievien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.