Hautausavustus

 

Korvaus

Kassan vakuutetun kuoltua suoritetaan hautauavustuksena 200 euroa, mikäli vakuutettu on kuulunut sairauskassaan yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta.

 

Korvauksen hakeminen

 

Hautausavustuksen maksamista varten tarvitaan tieto kenelle ja mille tilille hautausavustus maksetaan.Hautausavustusta haetaan erillisellä lomakkeella.

  • Hautausavustus maksetaan puolisolle, mikäli vakuutettu kuollessaan oli avioliitossa, muussa ta­pauksessa vakuutetun lapsille, tai ellei heitä ole, vakuutetun vanhemmille, taikka ellei kumpikaan heistä ole elossa, kuolinpesälle. Milloin on syytä otaksua, että avustukseen oikeutettu ei huolehdi hautauksesta, voi hallitus määrätä, että avustuksesta maksetaan ensin enintään todelliset hautauskulut sille, joka on huolehtinut hautauksesta.

    Edellä olevaa määräystä avioliitosta ja puolisosta sovelletaan myös rekiste­röidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettuun rekisteröityyn parisuhtee­seen ja parisuhteen osapuoleen.

www.kaapelinsairauskassa.fi/lomakkeet

 

Mikäli et saa korvaushakemuslomaketta tulostettua, ota yhteyttä sairauskassaan hakemuksen postittamista varten.